Prieskum národných hodnôt

Popis a výsledky prieskumu národných hodnôt

Prečo prieskum národných hodnôt

Centrum pre spoluprácu – nezisková organizácia Dialóg vychádza z iniciatívy skupiny občanov, ktorých spojila túžba po tom, aby naša spoločnosť fungovala pre všetkých, vyjadrila svoju krásu a jedinečnosť a naplnila svoj potenciál.

Naším počiatočným cieľom je zmapovanie a pochopenie hodnôt, postojov a potrieb obyvateľov, postupná aktivizácia celospoločenského dialógu a podpora spoločenskej zmeny prostredníctvom iniciátorov a nositeľov spoločenskej zmeny z rôzných oblastí na Slovensku, aby vedome a efektívne prispeli k pozitívnym kultúrnym i štrukturálnym zmenám v krajine.

Výsledky prieskumu národných hodnôt a hodnotových postojov (NVA) sa reálne využívajú v desiatkach krajinách pri budovaní platformy riešenia spoločenských výziev a nastavovaní verejných politík štátov i jednotlivých miestnych komunít v súlade s potrebami a prioritami občanov.

Tento model skúmania stavu spoločnosti vznikol už v roku 1996. Od tej doby bol realizovaný vo viac než 5000 organizáciách a 36 krajinách. Najznámejšie príklady využitia tohto modelu pochádzajú z Lotyšska, Islandu, Švédska, Austrálie a Singapuru.

Príklady výsledkov a dopadu vo vybraných krajinách

Lotyšsko: Prieskum a následný občiansky dialóg počas 18 mesiacov viedol k vízii a stratégii udržateľného rozvoja krajiny „Latvia 2030“ odzrkadľujúcich hodnoty a potreby občanov krajiny. V tomto procese sa priamo angažovali aj štátni zamestnanci a politici. Výsledok bol ratifikovaný v 2009 Lotyšským parlamentom a tiež prezentovaný v Európskom parlamente.

Island: Výsledky z Národného výskum hodnôt v roku 2008 inicializovali Islandské celonárodné zhromaždenie za účasti 1200 náhodne vybraných delegátov z radov občanov a 300 lídrov z vládnych, neziskových a iných organizácií, kde viedli dialóg o hodnotách a vízie budúcnosti Islandu. O rok neskôr Islandský parlament použil ten istý formát občianskeho dialógu pri zmene ústavy.

Singapur: V 2012 prieskum NVA slúžil ako podklad k vládnemu dokumentu nazvanom „Akú spoločnosť by mali radi Singapurčania“, ktorý bol odrazom hodnôt občanov. Opakovaný prieskum v 2015 ukázal posun v realizácií želaných hodnôt na skutočnosť, napríklad vzhľadom na dobre fungujúce zdravotníctvo a príležitosti vo vzdelávaní.

Švédsko: Každoročné prieskumy hodnôt sa organizujú na celonárodnej úrovni už 7 rokov. Najväčší dopad prieskumov je viditeľný na komunálnej úrovni, kde štátni zamestnanci, politici a občania vedú dialóg a uplatňujú riešenia a opatrenia, ktoré zlepšujú život na lokálnej úrovni a poskytujú to, čo občania potrebujú.

Austrália: V roku 2011 bol prieskum NVA bol vykonaný v jednej z najchudobnejšej komunite domorodých obyvateľov Austrálie v štáte Queensland. Ako dôsledok opatrení, ktoré z neho vyšli sa v priebehu štyroch rokov entropia v komunite znížila z 33% na 9% zamestnanosť sa zvýšila o 60%, o 80% sa znížilo násilie v rodine a o 50% sa znížila kriminalita. Okrem toho komunita prestala byť závislá na sociálnych dávkach a začala zarábať prostredníctvom podnikania.

Pre koho sme robili prieskum

Našim primárnym zámerom je osloviť, podporovať a prepájať kľúčových iniciátorov a nositeľov zmeny v rôznych oblastiach na Slovensku. Umožniť, aby dokázali pochopiť a zúžitkovať výsledky a vhľady z prieskumu hodnôt a hodnotových postojov na lepšie zacielenie, akceleráciu, komunikáciu, spoluprácu a zefektívnenie fungovania existujúcich alebo rodiacich sa iniciatív, projektov a organizácií, ktoré vedú.

Akú metodológiu sme použili

Centrum využíva prepracovanú metodiku National Values Assessment (NVA) Barrettovho centra hodnôt, ktorá bola úspešne aplikovaná na prieskum individuálnych a kolektívnych postojov a hodnôt, a podnietenie systematického riešenia pálčivých spoločenských problémov a výziev v krajinách a regiónoch vo viacerých oblastiach sveta.

NVA je komplexný prieskum hodnotovej orientácie obyvateľov krajiny. Prieskum a výsledná analýza umožňuje zistiť aké hodnoty a postoje v súčasnosti zastávajú ľudia v našej spoločnosti, aké sú ich potreby a ako sa ich darí napĺňať. A to na úrovni jednotlivcov, demografických skupín a komunít podľa rozsahu prieskumu. Zároveň zistíme ako občania vnímajú súčasné spoločenské hodnoty a reality, a aké hodnoty by radi videli vyjadrené v spoločnosti. Prieskum tiež meria rozsah entropie, ktorá vyjadruje stupeň frustrácie a konfliktnosti v spoločnosti, ale i potenciál zmeny a volanie po nej. S rastúcou mierou entropie v spoločnosti klesá miera jej súdržnosti a vzájomnej dôvery a narastá šanca pre negatívne a deštruktívne prejavy nespokojnosti.

Cieľom prieskumu je preto nielen pochopiť hodnoty a úroveň, na ktorej sa ako spoločnosť nachádzame. Príležitosťou je tiež prispieť k zníženiu entropiu v krajine a pozdvihnutiu úrovne vedomia a spolupráce v spoločnosti. Tak isto znalosť postojov a hodnôt umožňuje zacieliť a zefektívniť aktivity iniciátorov a nositeľov spoločenskej zmeny, rovnako ako tieto aktivity lepšie zladiť a komunikovať jednotlivým skupinám v spoločnosti.

Odkaz na metodológiu:

https://www.valuescentre.com/our-products/products-society/national-values-assessment-nva

Kedy a kde sa prieskum realizoval

Prieskum prebiehal v dvoch fázach.

Prvá fáza – hlavný kvantitatívny prieskum hodnôt a hodnotových postojov – bola realizovaná v spolupráci s výskumnou agentúrou FOCUS na reprezentatívnej vzorke 1009 respondentov v septembri 2016. A výsledky boli spracované a vyhodnotené počas októbra a novembra 2016.

Druhá kvalitatívna fáza prieskumu sa realizovala v marci 2017 prostredníctvom fokusových skupín pre hlbšie pochopenie niektorých aspektov hodnôt a hodnotových orientácií ľudí. Fokusové skupiny prebehli v regiónoch a podľa vekových kategórií a boli realizované agentúrou CVEK. Celkovo prebehlo 9 fokusových skupín – 3 v Prešove, 3 v Banskej Bystrici, 3 v Bratislave. Skupiny v každej lokalite boli organizované podľa troch vekových skupín – mladý, stredný a starší vek. Celkovo 72 respondentov s rovnomerným zastúpením mužov a žien.

Výsledky prieskumu na Slovensku

Hlavným výstupom prieskumu bol zoznam 10 najdôležitejších hodnôt / hodnotových postojov v troch oblastiach:

A: Osobné hodnoty – čo najviac vystihuje občanov Slovenska, akí sú, ako sa správajú a na čom im záleží.

B: Súčasné spoločenské hodnoty – ako vnímajú občania, že Slovensko dnes funguje a aké dnes je.

C: Želané spoločenské hodnoty – ako si želajú občania, aby Slovensko vyzeralo a fungovalo. Na akých hodnotách a v akej kvalite.

 

Poznámka:

A: hodnota/hodnotový postoj a koľko percent respondentov ju vybralo do svojej top 10 hodnôt zo zoznamu 82 položiek.
B a C: hodnota/hodnotový postoj a koľko percent respondentov ju vybralo do svojej top 10 hodnôt zo zoznamu 101 položiek.

* * *

Videozáznamy z konferencie Čo je dôležité pre obyvateľov Slovenska (14.6.2017 v Bratislave):

Prezentácia základných výsledkov prieskumu národných hodnôt

Obsahuje úvod (Ján Orlovský)
prezentáciu hlavných kvantitatívnych výsledkov v dvoch oblastiach – osobné hodnoty a želané spoločenské hodnoty (Martin Slosiarik, FOCUS), a
prezentáciu zistení fokusových skupín (Elena Gallová Kriglerová, CVEK)

Názory na využitie výsledkov prieskumu hodnôt v praxi:


Miroslav Kollár – Primátor mesta Hlohovec

Pavol Demeš – občiansky aktivista a analytik

Janette Motlová – Od Emocií k poznaniu – EDUMA n.o.

Lucia Pašková – Curaden Slovakia s.r.o.

Anna Chlupíková – riaditeľka ZŠ, Nováky

* * *

Zdoje a odkazy

Prieskum bol realizovaný za finančnej podpory GREEN Foundation. Zber dát a fokusové skupiny podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Pre viac informácií o prieskume alebo pre spoluprácu nás kontaktujte na info@dialog-sk.org